Vil skape ny energihistorie med hydrogen

Fra kontoret sitt ser Torkild Reinertsen ut på Munkholmen i Trondheimsfjorden. På samme måte som de gamle murene på den kjente holmen har gått fra rettersted til turistattraksjon, vil den erfarne doktoringeniøren skape ny energihistorie. Målet er å produsere hydrogen så billig og rent at den kan konkurrere med annen fremtidsrettet energi.

– Du vet, hydrogen kan bli den nye naturgassen, sier Torkild Reinertsen som kjenner gassbransjen godt fra tiden i familieselskapet Reinertsen AS. De siste årene har Norge solgt naturgass for ca 250 milliarder kroner per år.

I 2017 ble Reinertsen AS slått konkurs. Selskapet hadde stor aktivitet innen oljesektoren og i bygg og anlegg, og det var den siste delen som førte til gjeldsforhandlinger og konkursen. Olje- og gassdelen ble solgt til Aker. 

Eier og arbeidende styreformann, Torkild Reinertsen og CEO,
Geir Suul i selskapet Reinertsen New Energy vil skape
ny energihistorie med produksjon av hydrogen fra naturgass.

– Selskapet ble startet som rådgivende ingeniør innen bygg og anlegg av min far i 1946. Min bror gikk først inn i selskapet og fortsatte med byggevirksomheten. Da jeg begynte i selskapet rundt 1980, måtte jeg komme inn med noe nytt, og det ble olje og gass. Vi jobbet fra starten med rørledninger for olje og gass, og etter hvert med prosessanlegg på plattformer og på landanlegg. Firmaet REINERTSEN AS hadde på det meste rundt tre tusen ansatte, og av disse var tusen ingeniører. Vi eide også to verft, ett av dem i Murmansk, og var en ganske stor og vellykket aktør innen olje og gass.

Samtidig med virksomheten innen olje- og gass, startet Reinertsen AS et pionérarbeid innen hydrogen. Det er denne delen av selskapet som Torkild Reinertsen personlig har kjøpt ut av boet. Nå satses det på «new energy». 

– Navnet viser til at vi har fått ny energi til å jobbe videre med ny energi i form av hydrogen med karbonfangst, forklarer Torkild Reinertsen.

Gortex

Nå teller selskapet rundt 35 ansatte, de aller fleste av dem senioringeniører med bakgrunn fra Reinertsen, Equinor, NTNU og andre tunge institusjoner. Innen hydrogen jobber Reinertsen New Energy særlig med to store utviklingsprosjekter; reformering uten utslipp og membranseparasjon. Ved å kombinere disse to teknologiene kan selskapet produsere karbonfri hydrogen fra naturgass. Å produsere hydrogen fra naturgass i en dampreformer, er velkjent teknikk, men Reinertsen har funnet en teknologi som gjør at prosessen foregår lukket.

– Vi har søkt flere patenter som vi har stor tro på, mer kan jeg foreløpig ikke si, forklarer selskapseieren. I reformeren settes metan og vanndamp under høyt trykk og høy temperatur, og ut kommer hydrogen og CO2. Denne blandingen sendes gjennom en membran laget av palladium, som skiller de to stoffene. CO2 går til deponering, hydrogen til bruk.

Palladium finnes i små mengder i blant annet Nord-Amerika, Sør-Afrika og Russland, og brukes til denne typen membraner fordi det sjeldne metallet har den egenskapen at det kun slipper igjennom hydrogen.

– Palladium er svært kostbart, men vår teknologi gjør at vi klarer å lage membranene så tynne at det likevel blir lønnsomt, forklarer Torkild Reinertsen, som mener teknologien enklest kan sammenlignes med gortex der vanndamp slipper ut, men regn ikke slipper inn.

Klar for salg

Reinertsen har jobbet så lenge med de nye løsningene, at de er kommet til salgsfasen.

– I første omgang vil vi satse på å få inn teknologien på raffinerier og gjødsel-fabrikker som må bruke hydrogen for utslippsreduksjon og forbedring av produktene. Når svovelinnholdet i marint drivstoff skal reduseres fra 3,5 til 0,5 prosent, vil det være behov for  hydrogen, sier Torkild Reinertsen.

Prosessen for produksjon av hydrogen.

Reinertsen New Energy har også et tett samarbeid med Equinor. Equinor er blant annet involvert i H21-prosjektet som går ut på å skifte ut naturgass med hydrogen i gassnettet i England. I første omgang skal en gjennomføre et forsøk i Leeds.Derfor er Torkild Reinertsen optimist. Etter mange års arbeid og 100 millioner kroner i investeringer, er han klar for nye kapitler i energihistorien. Selskapet gjennomfører nå innledende faser av flere store prosjekter og venter nå på en avklaring om utredning og detaljering av flere av disse.

For å stå bedre rustet til gjennomføring av store, internasjonale hydrogen-prosjekter har REINERTSEN New Energy inngått et samarbeid med Worley (Jacobs), med 60.000 ansatte. Worley har lang erfaring med prosjektering og bygging av store prosessanlegg på land, bl.a. hydrogenanlegg. Worley ønsker bl.a. å dreie sine tjenester mot ren energi, og ønsker å samarbeide om ny teknologi og løsninger. REINERTSEN vil ha rollen som prosess-arkitekt som utvikler produksjons-anlegget og løsninger for anvendelse av hydrogen.

– Og raffinerikundene er identifisert, og vi har startet salgsarbeidet. Dette er jo selskaper vi har jobbet med før som Equinor, Shell, Total, Preem, ENI og så videre, og som vi kjenner tenkemåten til. Og de sitter ofte både på naturgass, infrastruktur og raffinerier, avslutter Torkild Reinertsen med et smil. 

REINERTSEN New Energy


REINERTSEN New Energy AS (RENE) og datterselskapet HYDROGEN Mem-Tech AS (HMT) ble etablert av Torkild R. Reinertsen, tidligere eier og administrerende direktør i REINERTSEN AS. I 2011 kjøpte Reinertsen rettighetene til Sintefs Palladium membranteknologi og startet et omfattende program for å videreutvikle og kommersialisere teknologien. Ved hjelp av denne kan en produsere hydrogen fra naturgass (metan med formelen CH4) og skille ut CO2.

Selskapet har i dag 35 ansatte, og jobber med å videreutvikle prosessen og få tatt den i bruk på større industrianlegg. En har også innledet et samarbeid med Equinor om å bygge et testanlegg på Tjeldbergodden.

Hydrogen

Hydrogen produseres gjennom elektrolyse av vann (H2O) eller reformering av andre stoffer som inneholder hydrogen.

Hydrogen som er produsert gjennom elektrolyse og med fornybar kraft, defineres som grønn. Refomering av hydrogen omtales som blå hvis produskjonen er kombinert med CO2-fangst og som grå hvis den ikke er det.