Biogass

Hva er biogass?

Biogass er en klimanøytral og fornybar gass som dannes ved nedbrytning av organisk materiale under anaerobe forhold, altså uten tilgang på oksygen. Når biologisk materiale brytes ned, dannes det metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Om nedbrytningen skjer med god tilgang på luft (aerob), vil det meste av biologisk materiale reagere med oksygen og bli omdannet til CO2. Dette skjer for eksempel ved kompostering. Når nedbrytning av biomasse skjer uten tilførsel av oksygen, så vil  dannes biogass som består av omtrent 60% metan (CH4) og 40% karbondioksid (CO2). I naturen finner denne prosessen sted i myr og andre våtmarksområder ved nedbryting døde planter og dyr. 

Metan i biogass er den samme kjemiske forbindelsen som metan i fossil naturgass, med en CO2-ekvivalent lik 25. Men i motsetning til fossil energi er biogass en klimanøytral og fornybar ressurs med null netto utslipp. Dette fordi forbrenning av biogass bare tilfører karbondioksid som allerede er en del av det naturlige kretsløpet. Kort forklart, et eple vil slippe ut den samme mengden karbondioksid om det brytes ned i naturen, eller i et biogassanlegg.

Gjør vi ikke noe med avfallet, slippes gassen direkte ut i atmosfæren, og mye av den potensielle energien frigis i form av varme. Ved et biogassanlegg samles organisk avfall til en kontrollert anaerob nedbrytningsprosess, hvor energi frigis og samles i form av metan. Biogassproduksjon kan baseres på gjødsel, avløpsslam og andre typer organisk avfall.

Ved å samle opp biogass kan vi utnytte energien i metan, før den slippes ut som CO2 og vanndamp. Ved å gjøre dette, sparer en miljøet to ganger: (1) En slipper ikke ut metan til atmosfæren og (2) sparer fossilt drivstoff. Ved å lage biogass av matavfall, tar en og vare på viktige ressurser som nitrogen og fosfor.

Restproduktet (biorest, også kalt biogjødsel) etter utråtning er rikt på næringsstoffer, og bioresten kan føres tilbake til landbruket, slik at næringsstoffene holdes i kretsløpet. Ved å erstatte kunstgjødsel (som er energikrevende å produsere) med biorestkan man også få en klimagevinst.

Biorest

Biorest fra biogassanlegg er en gjødselvare med mange positive miljøegenskaper som sikrer resirkulering av platestoffer til ny planteproduksjon. Etter at mikroorganismene har gjort jobben med å lage biogass er innholdet av organisk materiale omtrent halvert, hvorav innholdet av andre næringstoffer er bevart – og en sitter igjen med et flytende næringsrikt produkt kalt biorest. Biorest fra større anlegg har en flytende konsistens lik tynn husdyrgjødsel, og kan spres ved bruk av samme utstyr 

De viktigste råstoffene (substratene) for biogassproduksjon er:

  • våtorganisk avfall
  • avløpsslam
  • fiskeslam
  • husdyrgjødsel
  • annet organisk materiale