Sikkerhet og regelverk

All bruk av gass krever høy sikkerhet, og alle installasjoner skal gjøres i henhold til regelverket og av kompetent personell.

Bruk av gass krever høy sikkerhet. På bildet testes utstyr som skal verne slanger mot avriving ved bunkring av skip.
Energigassene naturgass, biogass, propan, butan og hydrogen er alle antennbare i blandinger med luft. Ukontrollert antenning i friluft eller et lukket rom, kan få katastrofale følger.  Det er derfor etablert et regelverk fra myndighetene for hvordan anlegg for distribusjon av energigasser skal bygges og driftes. 


Regelverk

Regelverket for gassanlegg er utarbeidet og håndheves av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Les mer på www.dsb.no 


Kontroll

Alle gassanlegg skal kontrolleres av en akkreditert kontrollør eller teknisk kontrollorgan før de tas i bruk. Anlegg skal også ha jevnlig bservice og driftskontroll. Her finner du oversikt over godkjente kontrollører


Sertifisert personell

Gassanleggene skal bygges av sertifisert personell med nødvendig opplæring og kompetanse. Bransjen har etablert sin egen, myndighetsgodkjente sertifiseringsordning for gassteknikere og de som prosjekterer anleggene gjennom Norsk Gassnorm. Det er også etablert et sertifikat for midlertidige gassanlegg som brukes til oppvarming og tørking av bygg under oppføring. 
Her finner du oversikten over  sertifisert personell