Biogass kan bli stort i Norge, viser ny rapport

Publisert:
Det teoretiske mulighetsrommet for biogass i Norge er like mye energi som produseres i fire Fosen-vindkraftverk eller nærmerere 35 Alta-kraftverk. Det viser ny rapport.

Rapporten som er utarbeidet av Norsus (tidligere Østfoldforskning) på oppdrag fra Energigass Norge, Norges Bondelag, Biogass Oslofjord, Avfall Norge og Norsk vann, viser at det teoretiske mulighetsrommet for biogass i Norge er hele 22 TWh.

– Fordeler vi det på kjente energistørrelser som vindkraftverket på Fosen eller vannkraftverket i Alta, snakker vi om like mye energi som fire Fosen-vindparker og nærmere 35 Alta-kraftverk, sier Tore Woll, daglig leder i Energigass Norge.

Mulighetsrommet fordeler seg på dagens tilgjengelige råstoff, fremtidige råstoff og mulighetene innen nye teknologier og produksjonsmetoder.

Råstoff og ny teknologi

Dagens tilgjengelige råstoff gir mulighet for en biogassproduksjon på nærmere 6 TWh. Husdyrgjødsel, matavfall og slam fra fiskeoppdrett både på land og i sjø er de største kildene til produksjon av biogass i dag. Dette kan økes med hele ni TWh hvis vi tar i bruk nye produksjonsmetoder og råstoff.

– I dag er produksjonen av biogass basert på utråtning, som betyr at råstoffet brytes ned av bakterier som produserer metan i en lukket tank eller system uten tilgang på oksygen. Men det er også mulig å produsere biogass gjennom gassifisering. Det vil si at en varmer opp råstoffet og samler opp gassen som da oppstår og foredler den videre til metan og andre produkter. rapporten peker også på flere muligheter for å høyne utbyttet fra biogassanleggene, sier Tore Woll.

Havbruk

Framover regner en særlig med en økning i tilgangen på råstoff til biogass fra havbruk. I dag er det bare anleggene på land som har pålegg om å samle opp slammet. Fremover er det ikke usannsynlig at det vil komme et krav om oppsamling også i sjø. Havbruksnæringen har et mål om å femdoble produksjonen, og allerede nå er utslippene av organisk materiale fra oppdrettsanleggene til sjø større enn det samlede utslippet fra befolkningen, landbruket og industrien på land.

– Skal havbruket øke sin produksjon, må de gjøre noe med utslippene til sjø, mener Tore Woll.

Det finnes allerede teknologier for oppsamling av slam og fórrester, og noen anlegg har tatt dette i bruk. Kombinasjonen av økt tilgang på råstoff og nye produksjonsmetoder gir det teoretiske mulighetsrommet på hele 22 TWh.

CO2-produksjon

Rapporten vurderer også hvor store mengder CO2 produksjonen av biogass gir, og mulig reduksjon i klimagassutslippene.

– CO2 eller karbondioksid tilsettes drikkevarer og brukes i matvareproduksjon, til kjøling eller som gjødsel i veksthus. I dag produseres denne typen CO2 fra fossile kilder. Rapporten viser at det fra biogassproduksjonen er mulig å hente ut mer enn nok fornybar karbondioksid til å erstatte dagens produksjon, sier Tore Woll i Energigass Norge.

Klimanytte

En produksjon av 2,8 TWh biogass som tilsvarer halvparten av nåværende råstoffbase, kan potensielt gi en utslippsreduksjon på ca 552 000 tonn CO2-ekvivalenter per år
dersom all biogassen erstatter naturgass og 716 000 tonn dersom all biogassen erstatter diesel.

Oppfølging

Rapporten ble lansert på et godt besøkt frokostmøte på Kulturhuset i Oslo 9. mars, og som også ble overført digitalt. Fremover skal rapporten presenteres for politikere, myndigheter og aktuelle fagmiljø. Det er også foreslått å lage en rapport til der en ser på potensialet for produksjon av biogjødsel og andre produkter fra bioresten. Noen har også foreslått at det lages et veikart for hvordan en kan utløse det påvise potensialet. – Dette har vært et veldig godt samarbeidsprosjekt som vi håper å videreføre. Vi trenger mer fakta for å kunne argumentere for økt bruk av biogass, avslutter Tore Woll i Energigass Norge.

Vedlegg

Mulighetsrommet for biogass i Norge

Rapporten «Mulighetsrommet for biogass i Norge» er utarbeidet av Norsus på oppdrag fra Energigass Norge, Norges Bondelag, Biogass Oslofjord, Avfall Norge og Norsk vann.

Rapporten viser det teoretiske mulighetsrommet for biogass i Norge, det vil si hvor mye tilgjengelig råstoff det er som kan bli til biogass, sammen med fremtidig råstoff og nye produksjonsmetoder. Det største potensialet er knyttet til matavfall, husdyrgjødsel og slam fra fiskeopprett på land og i sjø.

Produksjonen av biogass vil også til tilgang på store mengder fornybar CO2 som kan erstatte dagens produksjon av fossil CO2 til næringsmiddelindustrien og andre bruksområder.

Utnyttelse av biogass gir også betydelige reduksjon av klimagassutslippene.