Høring på Stortinget om NTP 2025-2036

Publisert:
Fredag 11. april deltok Energigass Norge på muntlig høring til Transport- og kommunikasjonskomiteen. Les innspillet vårt.

Energigass Norges innspill til Nasjonal transportplan

Energigass Norge er bransjeforening for gassbransjen i Norge med mer enn 40 tilknyttede medlemsbedrifter. Vi har jobbet for økt produksjon og bruk av biogass siden etableringen i 2008.  

Energigass Norge ønsker en kraftigere satsning på biogass i Nasjonal transportplan for 2025-2036.

Norge er avhengig av en rask omstilling av energibruken innen tungtransporten for å få ned utslippene av klimagasser fra denne sektoren. Våre erfaringer viser at biogass kan spille en viktig rolle for å løse denne utfordringen.

Biogass er allerede tatt i bruk som drivstoff til busser og tyngre lastebiler. Det produseres biogass, bygges fyllestasjoner og kjøres biogasskjøretøy. Allerede i år vil nærmere 20 prosent av de nye tyngste kjøretøyene som anskaffes, bruke biogass som drivstoff.

Det er fire grunner til at biogass allerede tas i bruk til tunge kjøretøy:

  • Avgiftsfritak for biogass, samt høyere avgifter på diesel, gjør at biogass kan konkurrere på pris
  • Det innførte bomfritaket kompenserer for merkostnadene ved innkjøpet av kjøretøyet
  • Krav til bruk av nullutslipp eller biogass i offentlige anbud
  • Krav til bærekraftsrapportering i næringslivet gjør at mange vareeiere stiller krav om biogass eller elektrisk drift til sine transportører

Framover vil de tunge kjøretøyene i stadig større grad være avhengig av å benytte seg av alternative drivstoff.  Elektrisitet, hydrogen og biogass vil inngå i denne energimiksen, men ingen av disse kildene vil kunne dekke etterspørselen alene, og bruken av biogass er per i dag det beste alternativet for de tyngste bilene.

Potensialet for utslippskutt er betydelig, da tyngre kjøretøy sto for nesten 10 prosent av Norges totale utslipp i 2022. Dette segmentet kjører i all hovedsak på diesel, men vil allerede i dag kunne oppnå store utslippskutt med en tydelig satsning mot biogass. For hvert kjøretøy som går fra diesel til biogass, reduseres utslippene av klimagasser med 100 tonn CO2 årlig.

Biogass er produsert av organisk avfall som uansett må håndteres og bearbeides, som for eksempel matavfall, husdyrgjødsel, og avløps- og fiskeslam. Ved å etterspørre biogass som drivstoff til norsk tungtransport bidrar en samtidig til økt innsamling og ressursutnyttelse av avfall som ellers ville vært en kostbar miljøutfordring. Energigass Norge mener at dette viser de store positive ringvirkningene som kommer ved å ta i bruk mer biogass. Blant FNs bærekraftsmål har NTP 2025 – 36 uttrykt ambisjoner om å oppfylle delmål 11.6:

Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnets negative påvirkning på miljøet med særlig fokus på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi.

Vi mener at dersom Norge skal lykkes med dette, så er vi avhengig av å se en større satsning på biogass i Nasjonal transportplan.

Energigass Norge mener at mye allerede ligger til rette for at Norge skal lykkes med å redusere utslippene av klimagasser i tungtransporten. I dag eksisterer det allerede et stort nettverk av fyllestasjoner for biogass.  34 stasjoner er allerede operasjonelle, og 16 nye stasjoner vil ferdigstilles i 2024.   I tillegg er det planlagt ytterligere 16 stasjoner de neste tre årene.  Dette er et klart uttrykk for sektorens vilje til å omstille seg. Energigass Norge vet at langsiktighet i rammebetingelsene er den viktigste forutsetningen for videre utbygging av fyllestasjoner og innkjøp av kjøretøy.

Energigass Norges mener derfor at:

  • Biogass er en permanent løsning som drivstoff for tunge kjøretøy, busser og anleggsmaskiner, og ikke bare et midlertidig supplement til elektrisitet.
  • Transportsektoren er viktig for biogassprodusentene for en jevn og stabil omsetning av biogass
  • Biogass må inkluderes i vurderingen av takstreduksjon for store nullutslippskjøretøy på ferjer
  • Dagens rammebetingelser for biogass må beholdes til minst 2030. Dette gjelder avgiftsfritak og fritak for bompengebetaling i bypakker og alle landets bomstasjoner