Infrastruktur for alternative drivstoff

Publisert:
Energigass Norge er svært positiv til at Norge endelig tar inn EU-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff i norsk regelverk, men er veldige kritiske til måten dette skjer på.

Oppfyller ikke EU-målet som er satt

Ved å kun ta inn de tekniske kravene i lov og forskrift, og lage en handlingsplan for selve utbyggingen som ikke skal behandles av Stortinget, har ikke Norge forpliktet seg på noe som helst av det som direktivet har som mål: å fremme en bred utvikling av markedet for alternative drivstoff for å kunne redusere avhengigheten av olje og begrense de miljømessige konsekvensene av transport.

Handlingsplanen vil kun tjene som regjeringens intensjonserklæring, og får ikke politisk forankring i verken regjeringsplattform, statsbudsjett eller noe annet dokument behandlet av Stortinget. Grunnen til at dette skjer, er trolig at det koster mye penger å bygge ut alternative infrastrukturer, og at EU-direktivet stiller få konkrete krav. Energigass Norge krever derfor at handlingsplanen blir behandlet av Stortinget og at den tas inn som en del av arbeidet med Nasjonal Transportplan.

Personbiler

Energigass Norge erkjenner at for personbiler er elektrisitet enerådende som alternativt drivstoff til bensin og diesel i Norge. Man har forsøkt med utbygging av fyllestasjoner for hydrogen, men siden både bilene og drivstoffet koster mer enn elektriske biler og elektrisitet, er det kun 150 hydrogendrevne personbiler her i landet. Tidligere har en også forsøkt med naturgass og biogass, men heller ikke dette lykkes. Energigass Norge tror derfor det ikke er mulig verken praktisk eller økonomisk med noen annen løsning enn å fortsette den politikken en har begynt på; å bygge ut en ladeinfrastruktur for elektriske personbiler.


Tunge kjøretøy og skip

For busser, tunge kjøretøy og skip er situasjonen annerledes. 

Også her ser vi en økende bruk av elektrisitet, men det finnes kun helelektriske skip, busser og lastebiler på kortere og faste strekninger. For lange ruter er det hydride løsninger som gjelder. For vogntog med totalvekt inntil 50 tonn, vil det ikke være mulig med fullelektriske kjøretøy siden en da må frakte med seg flere tonn batteri og ha tilgang på svært stor ladekapasitet. Kjøretøyene vil også bli svært kostbare.

Det samme gjelder skip. For større skip er det kun mulig å installere batteridrift for noen timers drift, og det selv med nye batterityper. Dermed må en vurdere alternative løsninger.
Energigass Norge mener at ulike typer energigass er et svært godt alternativ til bruk av diesel. Dette er bevist allerede for både skip, busser og tunge kjøretøy. Derfor mener vi også at bruk av energigass må bli en viktig del av regjeringens handlingsplan for alternative drivstoff. 

Les hele høringsuttalelsen i vedlegget

Vedlegg

Infrastruktur for alternative drivstoff


Medlemmer av EU og EØS har forpliktet seg til å bygge opp infrastruktur for alternative drivstoff, og det aktuelle direktivet er også tatt inn i norsk rett.

Etter å først ha lansert et forslag til direktiv med svært klare målsettinger for hele EU med blant annet maksimale avstander mellom fyllestasjoner for alternative drivstoff, endte behandlingen i EU med at en ble enige om et overordnet mål og at hvert enkelt land skulle lage en egen plan i forhold til målet. Det er ikke lenger krav til hvor mange anlegg som skal bygges, men at de som bygges skal oppfylle felles krav til standarder og prisinformasjon.