Innfører takstfritak for tunge kjøretøy på biogass i Oslo

Publisert:

Innfører takstfritak for tunge kjøretøy på biogass i Oslo

Publisert: 28.10.2020

Styringsgruppen for Oslopakke 3 har vedtatt å innføre takstfritak for kjøretøy over 3,5 tonn som bruker biogass som drivstoff i Oslo. Nå skal det bare en kontrollordning og en stortingsavklaring på plass, før ordningen kan bli realisert.

Innfører takstfritak for tunge kjøretøy på biogass i Oslo

Det er vedtatt å innføre takstfritak i Oslo for tunge kjøretøy med biogass som drivstoff, men en kontrollordning og en avklaring i forhold til Stortinget må på plass før ordningen blir realisert.

Men venter på kontrollordning og stortingsavklaring

Innføring av nulltakst for tunge kjøretøy som bruker biogass som drivstoff, er sett på som ett av de viktigste tiltakene for å få ned utslippene fra tungtrafikken og øke bruken av biogass. Nå har styringsgruppen i Oslopakke 3 med medlemmer fra Statens vegvesen som representerer staten, og oppnevnte politikere fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune, gjort dette vedtaket:

  • O3SG besluttet å innføre takstfritak for tunge biogasskjøretøy (takstgruppe 2). Bompenger kan gjeninnføres når omsetning og passeringsandelen av tunge biogasskjøretøy (takstgruppe 2) i bomringen har nådd et visst nivå. 
  • O3SG ba samtidig O3-sekretariatet om å arbeide videre med å få opprettet en egen takstklasse for tunge biogasskjøretøy.

Milepæl
– Dette er en milepæl i arbeidet med å få tatt i bruk biogass innen tungtransporten i Norge. Nå jobber vi intensivt med å få på plass en kontrollordning og en avklaring i forhold til Stortinget. Vi vil også jobbe for at ordningen kan innføres flere steder i Norge, sier Tore Woll, daglig leder i Energigass Norge. Foreningen har sammen med andre foreninger og fagmiljøer jobbet mye de siste årene for å få fritaksordningen på plass.
Energigass Norge vil også jobbe for å få en avklaring rundt når eller på hvilket nivå det kan bli aktuelt å innføre en takst for tunge kjøretøy med biogass som drivstoff. 

– Det vil gjøre ordningen tydeligere når det gjelder langsiktighet for de som skal investere, sier Tore Woll.

Kontroll
Vegdirektoratet har fått i oppdrag å få en kontrollordning på plass. Kontrollen skal sikre at kjøretøyene bruker biogass når de passerer gjennom bomringen. Medlemmene i Energigass Norge har utarbeidet et forslag til ordning for kontroll som er presentert for direktoratet, og som også er sendt til Samferdselsdepartementet, som er oppdragsgiver.

Før vedtaket kan bli iverksatt, må det også avklares om saken må behandles av Stortinget. Norsk lovgiving er utformet slik at de lokale bomselskapene kan vedta lokale taksreduksjoner basert på miljøegenskaper, men vedtakene må godkjennes av Stortinget på samme måte som Stortinget godkjenner opprettelse av lokale bompengeordninger. 

Hvis biogass-vedtaket i Oslo må til Stortinget, vil Samferdselsdepartementet utarbeide en egen sak. Om dette kan bli en orienteringssak eller kreve full behandling, må også avklares.

Om fritaket

Takstfritaket gjelder for tunge kjøretøy som har en tillatt totallast på 3501 kilo og tyngre og som bruker 100 prosent biogass som drivstoff, med unntak av personbiler. Fritaket gjelder for passeringene i stasjonene Bygrensen – inn i Oslo, Oslo ringen og Indre ring.

Takst for passering er i dag 53 kroner utenom rushtiden og 69 kroner i rushtiden (hverdager 06.30 – 0900 og 1500 – 1700) for Euro VI – kjøretøy. En betaler for maksimalt 120 passeringer per måned som gir en maksimal betaling av bompenger på nærmere 100.000 kroner i året.

Innføringen av takstfritaket er gjort for å stimulere til økt bruk av biogass som er fornybar energi med svært høy klimanytte, gjennom å dekke deler av merkostnadene ved kjøp av både kjøretøy og drivstoff.