Innføring av grunnrenteskatt innen havbruk må brukes til å fremme klima- og miljøtiltak og sirkulærøkonomi

Publisert:

Energigass Norge mener at grunnrenteskatten må brukes til å fremme klima- og miljøtiltak og sirkulærøkonomi i en av landets største vekstnæringer. Økt fokus på oppsamling av slam i og rundt merdene vil blant annet gi råstoff til produksjon av biogass som igjen kan brukes som drivstoff innen tungtransport og skip, samt biogjødsel som erstatning for kunstgjødsel.

Vårt forslag

Vårt konkrete forslag er at utgifter til tiltak som fremmer bærekraft og sirkulærøkonomi tas med som særlig grunnlag for fratrekk av kostnader i § 19-8 Fradragsberettigede kostnader i det nye kapittelet om havbruksskatten i skatteloven, i tillegg til utgiftene som allerede er tatt med som fradragsgrunnlag.

Å gi en mulighet for å trekke fra utgiftene til klima- og miljøtiltak og sirkulærøkonomi vil være et viktig incitament for havbruksnæringen til å gå i en mer bærekraftig retning, og løse flere av problemene næringen sliter med i dag. For å styrke innsatsen ytterligere, kan en i en periode åpne for at utgifter til klima- og miljøtiltak og sirkulærøkonomi teller dobbelt som fradrag.

Hva som defineres som klima- og miljøtiltak og sirkulærøkonomi må spesifiseres, men vi tenker særlig på tiltak som reduserer utslipp av klimagasser, minker miljøbelastningen lokalt og øker gjenbruken av ressurser fra oppdrettsvirksomheten.