Viktige vedtak om biogass på Stortinget

Publisert:
Det foreslås at Stortinget gjør seks viktige vedtak om biogass. Det kommer fram av innstillingen til energimeldingen som nå er lagt fram.
Her er de seks forslagene om biogass som alle har stortings flertallet bak seg (nr er hentet fra innstillingen):

XLIV
Stortinget ber regjeringen om å følge opp vedtak om å endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likestille biogass med elektrisitet og hydrogen, og det skal gjelde allerede vedtatte og fremtidige planer.  

XLV
Stortinget ber regjeringen om å følge opp initiativ til å harmonisere rammevilkårene for biogassproduksjon i Norden og komme tilbake til Stortinget med en plan for dette i forbindelse med budsjett for 2023, samtidig gjennomgå virkemidler for biogass i andre nordiske land og vurdere endringer for å sikre at norske biogassprodusenter er mer konkurransedyktige i møte med utenlandsk biogassproduksjon.  

XLVI
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å opprette bransjeavtaler med landbruket og fiskeri- og havbruksnæringen med mål og tiltak for å øke leveransen av råstoff til biogassproduksjon. Klyngesamarbeid på tvers av bionæringene vil spille en viktig rolle i dette arbeidet.  

XLVII
Stortinget ber regjeringen sørge for at sirkulær økonomi er et tverrgående satsingsområde for virkemiddelapparatet.  

XLVIII
Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt bruk av avansert flytende biodrivstoff og biogass i transportsektoren.  

XLIX
Stortinget ber regjeringen snarest følge opp vedtaket om et obligatorisk takstfritak for biogasskjøretøy på strekninger som er finansiert av bompenger, gjeldende fra 1. januar 2022.  

Om behandlingen i Stortinget
Saken er behandlet av Energi- og miljøkomiteen som la fram sin innstilling om Energimeldingen i går kveld. Meldingen skal behandles og vedtas 9. juni. Totalt er komiteen enige om 60 vedtak av 220 forslag.    Alle forslag om biogass er enstemmige, med unntak av det første om likestilling mellom nullutslipp og biogass, som ikke SV og Rødt støtter. Alle andre partier – også Venstre som gikk imot dette i fjor, stiller seg bak også dette forslaget.